Politica de confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CINE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

Banometru este un program gratuit de responsabilizare socială prin educație financiară, coordonat de Asociaţia Educaţie pentru Viaţă Reală realizat în parteneriat cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, cu sprijinul ING Bank. Astfel, datele cu caracter personal colectate de la persoanele care se înscriu în acest program, sunt prelucrate de Asociaţia Educaţie pentru Viaţă Reală, organizație non-profit înregistrată la Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 10061/A/2013, Cod Unic de Identificare fiscală 32120145, având adresa de corespondență Bulevardul Dacia, nr. 102, Sector 3, București, cod poștal 020054, adresă de email contact@aevr.ro, telefon 0723 681 502.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și Legea 190/2018 privind aplicarea GDPR în România.

Dat fiind specificul programelor de educație financiară – cum este și Banometru – datele pe care le colectăm cuprind deseori date din categoria considerată de GDPR ca fiind date cu caracter special: nivelul veniturilor, nivel de studii, abilități și caracteristici psiho-socio-comportamentale, etc.. În plus, necesitatea evaluării eficienței acestui program corelată cu obligația contractuală de a justifica fondurile utilizate, impun și evaluarea modului în care aceste detalii se modifică în timp, ca urmare a participării la acest program. Din aceste motive, am considerat util – dar și necesar, datorită obligației legale impusă prin art. 37 din GDPR, ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă sub coordonarea unui Responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat pentru orice probleme legate de prelucrarea datelor dumneavoastră prin adresa de email dpo@aevr.ro.

 

DE LA CINE COLECTĂM DATE

Datele colectate pentru desfășurarea acestui proiect, vizează persoane cu vârsta de minim 18 ani, care pot fi, sunt, sau au fost participanți în cadrul programului Banometru. În plus, mai colectăm date de la colaboratori sau potențiali colaboratori, precum și de la reprezentanții organizațiilor cu care de asemenea, avem încheiate sau putem iniția contracte de colaborare.

De asemenea, mai colectăm și date anonime, specifice traficului web, de la vizitatorii site-ului banometru.ro, inclusiv prin intermediul modulelor cookie – despre care puteți găsi mai multe detalii în finalul acestei informări.

 

TIPUL DATELOR COLECTATE, SCOPUL, DURATA ȘI LEGALITATEA PRELUCRĂRII 

De la categoriile de persoane menționate anterior, colectăm în primul rând datele de contact – pentru a putea relaționa reciproc, date pe care le prelucrăm în conformitate cu prevederile art. 6 al. (1) lit (f) din GDPR, pe toată perioada derulării acestui proiect. În momentul în care, în urma relaționărilor dintre noi și aceste persoane, intervine o relație reglementată juridic (contract de muncă, contract de colaborare, înscriere la programul Banometru, etc.), vom solicita suplimentar datelor de contact, și datele impuse de legislația care reglementează activitatea la care urmează să participe persoanele în cauză. Aceste date vor fi prelucrate pe toată durata menționată în această informare, în documentele care reglementează juridic relația de parteneriat intervenită sau în legislația care poate menționa și perioada în care trebuie păstrate datele, la care se adaugă perioada de prescripție a drepturilor izvorâte din aceste colaborări fiind de regulă de trei ani, pentru majoritatea relațiilor de tip contract comercial.

Cheia succesului acestui proiect îl constituie personalizarea conținutului educațional la caracteristicile psiho-comportamentale ale fiecărui participant. Din acest motiv, solicităm de la participanții care se înscriu la programul de educație financiară Banometru și date cu caracter personal care pot avea legătură cu un comportament financiar sănătos – cum ar fi hobby-uri, pasiuni, adicții, nivel al veniturilor, etc..

În ceea ce privește datele colectate automat de la vizitatorii site-ului, acestea au caracter anonim – adică se referă doar la adresa IP utilizată pentru accesarea serviciilor Internet, tipul de echipament utilizat (PC, tabletă, telefon), tipul de browser, paginile cel mai des accesate, etc., – fiind elemente care nu pot identifica prin ele însele persoanele de la care colectăm aceste date, dar, care ne ajută să îmbunătățim permanent conținutul site-ului, în funcție de interesele vizitatorilor. Prelucrarea acestui tip de date se face în baza art. 6 al. (1) lit (f) din GDPR, pentru o perioadă de maxim 3 ani.

În plus, tot în scopul optimizării conținutului site-ului nostru dar și pentru a vă facilita navigarea la vizitele ulterioare, utilizăm și module cookie. Procesarea acestui tip de date, se face în conformitate cu prevederile art. 4 – al. (5) din Legea 506/2004, în baza acordului dumneavoastră care poate fi dat sau refuzat conform prevederilor art. 5 al. (5^1) din legea menționată. Referitor la modulele cookie precum și modurile în care vă puteți da acordul sau puteți respinge utilizarea lor, găsiți mai multe detalii în finalul acestei informări. 

 

CUM COLECTĂM DATELE

Obținem datele dumneavoastră prin intermediul formularelor de colectare a datelor din paginile site-ului, din mesajele scrise sau telefonice pe care ni le adresați utilizând datele noastre de contact din site, sau din site-urile ori paginile social-media în care ați ales în mod voit să vă faceți publice aceste date și pe care le putem găsi atunci când căutăm colaboratori sau potențiale persoane care ar putea fi interesate de programele noastre.

De asemenea, datele dvs. sunt colectate și prin intermediul formularului de creare a unui cont de utilizator al site-ului banometru.ro, cont care ulterior vă dă acces la resursele educaționale pe care vi le punem la dispoziție. 

Nu în ultimul rând, putem solicita sau obține date cu caracter personal de tipul celor enumerate anterior și pe parcursul sesiunilor online de coaching.

 

OBLIGAȚIA DE FURNIZARE A DATELOR

Înainte de a vă alătura programului Banometru, nu aveți nicio obligație să ne furnizați date despre dumneavoastră.

Dacă însă alegeți să vă înscrieți în acest program educațional, vom solicita o serie de date și informații cu caracter personal, care ne vor ajuta să vă îndrumăm cât mai precis către atingerea obiectivelor care v-au determinat să alegeți acest serviciu. Desigur, nu veți fi obligați să ne răspundeți la toate solicitările, dar, vă rugăm să înțelegeți că, cu cât ne oferiți mai puține informații din cele pe care le solicităm, cu atât mai puțin vom putea personaliza programul educațional la necesitățile dumneavoastră și cu atât mai mult, riscul de a nu putea atinge obiectivele pe care le-ați vizat atunci când ați intrat în contact cu noi, va fi mai mare.

Dacă alegeți să colaborăm – fie în calitate de reprezentant al unei entități cu personalitate juridică, fie în calitate de angajat sau colaborator al AEVR, vor fi necesare datele solicitate prin legislația care reglementează forma de colaborare convenită, în lipsa acestora fiind imposibilă începerea relației de colaborare.

 

SECURITATEA DATELOR

Din respect și grijă pentru beneficiarii programului Banometru cât și pentru asociații și colaboratorii noștri, având totodată și această obligație legală – ca orice alt operator de date cu caracter personal, ASOCIAȚIA EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA REALĂ se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice necesare protecției datelor cu caracter personal care ne sunt puse la dispoziție și sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații sau al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme.

Astfel, pentru a proteja aceste date împotriva amenințărilor și a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității și autenticității datelor, am elaborat și respectăm proceduri și politici de securitate menite să asigure protecția fizică a zonelor în care se află echipamentele sau documentele prin care sunt prelucrate date cu caracter personal, limitarea accesului în aceste zone și la aceste echipamente sau documente doar la personalul autorizat să aibă acces la aceste date, fără să neglijăm nici regulile stabilite pentru situațiile în care datele sunt transferate în/din sistemele noastre informatice, sau cele aplicabile în situația identificării unor incidente de securitate.

 

DATELE PUSE LA DISPOZIȚIA TERȚILOR

Datele pe care ni le puneți la dispoziție nu vor fi divulgate unei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate. 

Cu referire strictă la derularea proiectului Banometru, datele de contact ale persoanelor înscrise la acest program, sunt prelucrate în asociere cu Asociația pentru Relații Comunitare. De asemenea, doar acest tip de date mai pot fi puse și la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, servicii educaționale, etc). Însă, în acest situații, nu vom pune la dispoziție datele dumneavoastră către o terță parte, fără ca aceasta să-și asume în baza unui angajament legal încheiat conform prevederilor art. 26 sau art. 28 din GDPR, că vor prelucra datele cu caracter personal respectând atât normele de drept în materie cât și obligațiile asumate prin această informare.

Prin intermediul rapoartelor de activitate, punem la dispoziția partenerilor care sprijină financiar derularea acestui proiect și date statistice (cu caracter anonim) obținute sau calculate din datele puse la dispoziție de la participanții înscriși la acest proiect.  

Datele cu caracter special pe care ni le puneți la dispoziție în vederea personalizării conținutului educațional, nu vor fi puse la dispoziția niciunei terțe părți fără acordul dumneavoastră solicitat în prealabil. 

 

TRANSFERĂM DATELE PERSONALE ÎN AFARA ROMÂNIEI ?

Nu prelucrăm și nici nu transferăm datele dumneavoastră în afara României.

 

UTILIZĂM PROCESE DECIZIONALE SAU DE PROFILARE AUTOMATE ?

Nu, nu utilizăm procese decizionale sau de profilare bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, nefiind astfel în situația prevăzută de art. 22 din GDPR, privind producerea de efecte juridice sau care pot afecta similar persoanele de la care colectam date.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE PRELUCRATE

În conformitate cu prevederile art. 13-22 din GDPR, vă puteți exercita drepturile privind datele colectate și care vă vizează în mod direct, în orice moment, prin contactarea noastră, utilizând datele de contact prezentate în primul paragraf sau direct, către adresa de email a responsabilului cu protecția datelor, dpo@aevr.ro. 

Drepturile pe care vi le puteți exercita astfel se referă la:

 • dreptul la informare și acces – puteți obține din partea ASOCIAȚIEI EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA REALĂ o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de intervenție sau rectificare asupra datelor – se referă la dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unora suplimentare sau modificarea/ștergerea unor informații care nu mai sunt de actualizate.
 • dreptul la ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea din evidențele și sistemele noastre a datelor cu caracter personal care vă vizează în mod direct, iar noi vom respecta acest drept fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR și nu este aplicabilă niciuna din situațiile prevăzute în art. 17 al. (3) din GDPR;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – atunci când este contestată exactitatea datelor prelucrate, legalitatea prelucrării, să depășit perioada sau scopul în care au fost colectate, perioada restricționării prelucrării fiind cel puțin egală cu perioada necesară soluționării contestației formulată;
 • dreptul la portabilitatea datelor - atunci când datele personale au fost într-un  format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, se poate solicita, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, transmiterea acestor date altui operator, fără obstacole din partea ASOCIAȚIEI EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA REALĂ.;
 • dreptului de a retrage consimțământul – în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor care vă vizează în mod direct și totodată considerați că răspunsul pe care l-am dat în urma sesizării dumneavoastră nu este corect, aveți dreptul să depuneți o sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Datele de contact ale Autorității sunt următoarele:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Adresă web: https://dataprotection.ro 

 

MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

AEVR își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul prezentului document, cât și conținutul oricărei secțiuni a website-ului pe care-l găzduiește, fără o notificare prealabilă a utilizatorului.

Dumneavoastră în calitate de utilizator/vizitator înțelegeți, acceptați și sunteți de acord să consultați periodic prezentul document cât și să verificați periodic orice politică de funcționare a website-ului, ori de câte ori accesați site-ul sau ne puneți la dispoziție date cu caracter personal prin intermediul site-ului.

 

MODULELE COOKIE

Site-ul Banometru utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul Banometru.  De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: (40) 723681502.

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri (se specifica daca atat proprii cat si de la terti – Dupa caz!) pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’)

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;

Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un "cookie"?

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau
 • inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
 • Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie).
 • Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

 • O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de: ( a se adapta in functie de fiecare site)
 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: (a se enumera)

1. Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:

 • setarile volumului pentru video player
 • viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

2. Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

3. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

4. Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

5. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar.

Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

6. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

7. Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.  Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.  Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

În conformitate cu prevederile al. 5^1 art. 4 din Legea 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, acordul privind stocarea de informații sau utilizarea informațiilor de acest tip stocate în echipamentul terminal al unui utilizator (cum este cazul modulelor cookie), poate fi dat și prin utilizarea setărilor aplicației de navigare pe internet sau a altor tehnologii similare, prin intermediul cărora legea menționată consideră că utilizatorul și-a exprimat acordul. Așadar, nefiind necesară implementarea unui sistem de selecție sau acceptare a modulelor cookie,  sistem care în plus ar întârzia accesul la informațiile care vă interesează, vă prezentăm în cele ce urmează, cum puteți să vă dați acordul sau să respingeți utilizarea modulelor cookie de către site-ul nostru sau orice alt site, folosind setările unora din cele mai utilizate aplicații de navigare pe internet.  

Înainte de a efectua setările de gestionare a modulelor cookie, vă rugăm să țineti cont de faptul că dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea "ajutor" a browser-ului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:

 

 

img
img

Abonează-te la newsletter-ul comunității Banometru și ai acces la informații și resurse utile, care îți îmbogățesc percepția despre bani și te ajută în viața de zi cu zi.

Introdu mai jos adresa ta de e-mail pe care o vom prelucra conform detaliilor de aici.